Industrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Chalmers och Högskolan Väst ges nu möjlighet att kraftsamla för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling inom additiv tillverkning i västra Sverige.

Första steget har redan tagits i byggandet av en nationell arena i Västsverige för 3D-printing i metall med det pågående projektet 3DPrint med Högskolan Väst som projektägare och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen som finansiärer. Nu har Chalmers och Högskolan Väst beviljats finansiering från Tillväxtverket för ytterligare ett projekt med syfte att ta andra steget i uppbyggnaden av den nationella arenan med Chalmers som projektägare. Målet med projektet är att bygga en funktionell samverkansstruktur med en internationell dimension samt att genomföra två samverkansprojekt inom 3D-printing. Samverkansstrukturen som byggs upp kommer att utgöra en nationell resurs för fortbildning, utveckling samt innovationer, inom 3D printing i metall.

– Den tillverkande industrin i regionen kommer att stärkas genom att nya forskningsresultat förs ut – resultat som har genererats i samverkan mellan industrin och de forskargrupper som idag finns på Chalmers och Högskolan Väst, säger Per Nylén, ansvarig för Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö.

3D-printing går från enkla plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg- och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat. 3D-printing kan styra exakt hur material byggs, vilket ger en oöverträffad produktionsflexibilitet och optimalt resursutnyttjande. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter som inte kan produceras med dagens teknik.

Tillför olika spetskompetens

Inom den nya nationella arenan skall företag, forskningsutförare och forskningsfinansiärer samlas till en fokuserad, gemensam satsning för innovation och reindustrialisering. Högskolan Väst, Chalmers och Swerea IVF samverkar för att stärka Västsverige i ett nationellt perspektiv och ansöker även om medel från Vinnova för ett nationellt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. De olika parterna tillför olika spetskompetens inom automatiserad 3D-printing. Verksamheten vid Chalmers är världsledande inom pulverteknik som utgör en grund för 3D-printing i metall. Även på Högskolan Väst satsas det på ett nytt pulverbäddslaboratorium för samma ändamål.

– Vid Chalmers investerar vi i pulverbäddsteknik där vi tillsammans med Högskolan Väst kommer att ha en stark resursbas när det gäller additiv tillverkning, säger Lars Nyborg, ansvarig för pulverteknikversamheten vid Chalmers och prefekt för Institutionen för material- och tillverkningsteknik.

Det långsiktiga målet är att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till den internationella flyg- och rymdindustrin, men även inom fordons- och verkstadsindustrin.

Projektet 3DPrintPlus har en finansiering på cirka 9,6 milj sek över 3 år och såväl Högskolan Väst som Chalmers kommer att driva samverkan inkluderat även internationellt samarbetet och anställa doktorander i projektet.