Mer data ger mindre skräp

mar 4, 2022 | 4.0, Maskin

För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på gång – enligt IBM har 67 % av tillverkarna snabbat upp takten i sina digitaliseringsprojekt sedan covid-19-pandemin bröt ut. Även om effektiv drift brukar framhållas som ett av de främsta argumenten för den här förändringen bör industrin också utnyttja konvergensen av Industri 4.0 och mål för miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) för att förbättra sin trovärdighet i hållbarhetsfrågor.

Här förklarar V R Vijay Anand, Head of Digital Machining på Sandvik Coromant, varför data är nyckeln till att minska problemen med avfall vid tillverkning.

Trots att användningen av digitala verktyg ökar är det bara 59 % av tillverkarna som anger förbättrad hållbarhet som en anledning till att digitalisera sin verksamhet. Men digitaliseringen erbjuder långt fler möjligheter än vad man i förstone tror. Uppgifter som den svenska branschorganisationen Teknikföretagen har sammanställt visar att användningen av digitala verktyg är mycket viktig för att nå hållbarhetsmålen – genom att dra nytta av IT-baserad teknik i andra sektorer, som till exempel tillverkning, går det att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 %.

Att öka användningen av digital teknik är absolut nödvändigt för att tillverkningen ska nå upp till Parisavtalets mål om ökat resursutnyttjande och framförallt minskad avfallsmängd. Enligt de senaste uppgifterna från Världsbanken är mängden avfall från industrin nästan 18 gånger större det fasta kommunala avfallet på global nivå. Alla tillverkningsanläggningar ger upphov till avfall, och mycket av det skulle gå att undvika.

Överproduktion och defekta produkter är två av de största avfallsbovarna. Anläggningar där man förlitar sig på äldre teknik och som saknar förutsättningar för att tackla utmaningarna med modern tillverkning är alldeles för vanliga. Men det betyder inte att tillverkarna ska acceptera avfallet som en oundviklig konsekvens av produktionen. Industriavfallet måste minska och data har en viktig roll att spela här, om tillverkarna bara vet vad de ska gör med den.

Effektivare drift

I varenda tillverkningsanläggning, oavsett hur stor, avancerad eller gammal den är, genereras varje dag stora mängder data. I en smart fabrik inkluderar dessa data allt från utrustningens prestanda till produktkvalitet och uppgifterna samlas in med hjälp av givare som sitter monterade i alla maskiner. Att börja i liten skala, med data från varje enskild maskin, är den första metoden för att minska mängden avfall i stor skala.

Många bäckar små gäller även här: små förändringar i de enskilda processerna har tillsammans stor inverkan på den övergripande effektiviteten. Genom att samla in och analysera data från maskinerna på verkstadsgolvet kan tillverkarna övervaka maskinerna och vidta åtgärder vid behov. Sedan kan tillverkarna använda dessa data för att optimera olika bearbetningsprocesser som har stor påverkan på den totala energiförbrukningen. Bland annat genom att upptäcka ineffektiva processer, strömlinjeforma produktionen och logistikplaneringen och förutse underhållsbehovet. Genom att göra flera mindre processer mer energieffektiva kan data användas för att kontrollera – och minska – den totala energiförbrukningen.

Dåligt energiutnyttjande kan upptäckas i realtid så att tillverkarna får chansen både att hitta möjliga orsaker och vidta lämpliga åtgärder. När man som tillverkare tittar på uppgifter om energiförbrukningen kanske man till exempel upptäcker att en viss maskin gör av med betydligt mycket mer energi än de övriga. Tillverkaren kan sedan gå vidare och använda informationen för att ta reda på orsakerna bakom den förhöjda effektförbrukningen och göra förbättringar för att öka maskineffektiviteten och minska energislöseriet.

Genom att kontinuerligt analysera data i realtid blir det också lättare att få maskinunderhållet att flyta smidigt. Med hjälp av dataanalys går det att hitta problemen redan innan de har inträffat. Om en maskin börjar få problem eller maskinens funktion förändras finns det risk för att den producerar detaljer som inte duger och därför måste kasseras. Data om maskinprestanda kan vara en hjälp för att upptäcka även mycket små förändringar i hur maskinen fungerar direkt när dessa förändringar uppträder, så att teknikerna kan utföra prediktivt underhåll innan den börjar producera defekta produkter.

CoroPlus®-sortimentet från Sandvik Coromants Data Driven Machining-utbud hjälper tillverkande företag att förbättra effektiviteten, minska mängden avfall och öka produktiviteten. CoroPlus® Process Control övervakar maskiner i realtid och utlöser åtgärder enligt programmerade protokoll. Om ett visst fördefinierat problem inträffar triggar denna lösning automatiskt en korrigerande åtgärd – till exempel att stanna maskinen eller byta ut ett uttjänt skärverktyg. Detta sätt att utföra underhåll ökar drifteffektiviteten med ända upp till 89 % och minskar avfallsmängden genom att ge tillverkarna chansen att utvärdera data, övervaka maskinens prestanda och upptäcka fel innan de inträffar.

Hänsyn till hela livscykeln

Även data från utförda livscykelanalyser (LCA) kan bidra till att minska avfallet. Vid en livscykelanalys utvärderas en produkts miljöpåverkan vid alla olika stadier under livslängden. Detta får man fram genom att titta på hur råmaterialen till produkten har utvunnits, hur stor mängd resurser som krävs, hur mycket och vilken typ av material och energi som går åt för att tillverka, paketera och distribuera produkten, vilken påverkan användningen av produkten har och hur mycket avfall och föroreningar produkten ger upphov till när den är uttjänt.

Eftersom livscykelanalysen tar hänsyn till alla stadier under produktens livslängd ger den alla fakta svart på vitt. När analysen är klar kan tillverkarna använda den för att upptäcka stora hållbarhetsbrister för en befintlig produkt, utvärdera produkter som fortfarande är på utvecklingsstadiet och ta fram nya, mer hållbara lösningar.

Men det räcker inte att bara titta närmare på själva produkterna, även paketeringen är viktig. Förpackningar är nödvändiga men ger anledning till oro för miljön på grund av den stora resursanvändningen. Problemet finns dessutom över hela världen. I Storbritannien produceras nästan 44 miljoner ton förpackningsavfall varje år av handel och industri och 28 % av det kommunala fasta avfallet i USA utgörs av förpackningar.

Hos Sandvik Coromant är man medveten om problemet med förpackningar, även när det gäller små produkter som skärverktyg, och lanserade därför nyligen ett program för en paketeringsväljare (PSA). PSA är ett program som använder data för att analysera en tredimensionell CAD-modell av den Sandvik Coromant-produkt som ska paketeras, identifierar dess kritiska punkter och använder en AI-algoritm för att rekommendera minsta möjliga mängd förpackningsmaterial. På så vis förbättras utfallet av livscykelanalysen för Sandvik Coromants verktyg eftersom det uppstår mindre förpackningsavfall när verktygen distribueras till tillverkarna.

Insyn ökar cirkulariteten

Data kan också användas för att underlätta en sluten tillverkningskedja där avfall från en process används som en resurs i en annan. Att jobba på det här sättet bidrar till en cirkulär tillverkningsekonomi där avfallet minimeras så långt det är möjligt genom kontinuerlig återanvändning.

Genom att använda data från livscykelanalysen tillsammans med maskindata kan tillverkarna förbättra effektiviteten och cirkulariteten hos sina produkter genom konstanta produkt- och processförbättringar. För att implementera den här typen av produktionssystem krävs en stabil och välgenomtänkt datastrategi. För att bygga upp en stark dataarkitektur måste tillverkarna ha en digital infrastruktur som enkelt kan synkronisera operationer, eventuellt mellan flera olika platser, och identifiera möjligheter att använda avfall som annars skulle gått till kassering. Sandvik Coromants CoroPlus®-serie av uppkopplade bearbetningslösningar och verktyg med inbyggda sensorer ger tillverkarna tillgång till digital teknik och förser dem med de vassa och verktygsnära data de behöver för att utnyttja sina avfallsresurser och öka hållbarheten i sin verksamhet.

Ibland kan det kännas som om man drunknar i den enorma mängden tillgängliga data och det kan vara svårt att veta vad man ska göra med all information. Men med rätt strategi är insamlade data ett mycket värdefullt verktyg för att minska mängden avfall genom ökad effektivitet, skapa förutsättningar för prediktivt underhåll, inspirera till innovativ produktutveckling och effektivare resurshantering hos maskiner, anläggningar och hela företag.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...
Senaste versionen med en rad förbättringar
Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och...
Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin
Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader för industrin. Nu arbetar forskare på Örebro universitet med en lösning på problemet: en digital tvilling....
Digitalt verktyg håller koll på maskinerna
Handen på hjärtat – har du koll på det löpande underhållet av maskinerna? Ravema Smart Maintenance är ett nytt digitala verktyget som gör det lättare att genomföra...
Upp till 70% minskade kostnader !
I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint. En dag fylld av information om produkten och...
Sprider kunskap i Södertälje Science
I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer. En kombination av seminarier,...
Ny version av IRONCAD
IronCAD erbjuder nu konstruktörer möjligheten att öka hastigheten i produktutvecklingsprocessen i och med lanseringen av nya IRONCAD 2020.  Programmet, som ges ut...
Automatisering, digitalisering och bearbetning
Med en monter på ungefär 1 500 kvm, visade Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, en rik portfölj av ny teknik vid årets EMO i Hannover. Besökare fick uppleva det...
20:e träffen för Edgecam-användare!
Nyköpings gästabud utspelade sig i december 1317 på Nyköpingshus. Drygt 700 år senare var det dags för ETUX att arrangeras i Nyköping, en tillställning som arrangeras...
Ökad Effektivitet och produktivitet
AutoPOL har sedan det först introducerades på 2000-talet varit det ledande offlineprogrammet till kantpressar och med den nya modulen AutoPOL Batch Manager så kan...
Makinos smarta kundsupportteknologi
När EMO 2019 öppnar sina dörrar i Hannover om bara tre månader så kommer Makino att presentera en förhandsgranskning av den nya produktionsmaskinen och produkter för...
Effektiv bearbetning och digital integration
På EMO 2019 visar INDEX framtidens effektiva skärande bearbetning. Förutom innovativa maskiner och skärtekniker spelar nu digitaliseringen en banbrytande roll....
Okuma ger plats för digitalisering och automation
Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, tillhandahåller lösningar för digitala produktionsprocesser och automatisering för metallbearbetningsindustrin. Vid årets...
Styrsystem, service & kompetens låg bakom köp
Lackdoor industri Ab i Frillesås är marknadsledande på dörrar, fönster, fasadpartier, takkonstruktioner i stål och rostfritt stål för alla typer av byggnader med...
Betydande effektivitetsvinster
Med hjälp av digitala lösningar för övervakning av utnyttjandegraden blir verkstäderna mer effektiva och lönsamma än vad som annars skulle vara möjligt, vilket är...
Gibbscam 13 är nu släppt
GibbsCAM 13 omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar hela programmeringsprocessen. Förbättringar i användargränssnittet...
Programvara integreras i Mätbolaget
Vero Software, FASys och SPRING Technologies integreras i Hexagon vilket innebär att Vero Software numera är en del av Hexagon Manufacturing Intelligence Denna...
SORALUCE presenterar nyheter under Technology Days 2018
TECHNOLOGY DAYS 2018 sker just nu, från 12 till 16 november vid BIMATEC SORALUCE Center i Limburg (Tyskland) där de senaste innovativa produkterna, teknikerna och...
Specialmetaller görs enkelt med ESPRIT
Inte alla komponenter skapas lika. I vissa industrier har komponenter som tillverkats av standardmaterial inte det som krävs för att prestera på lång sikt. Beroende på...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion