Maskinsäkerhet & vikten av CE-märkning

maj 25, 2020 | Maskin

 CE-märkning av maskiner handlar om säkerhet och arbetsmiljö – men vad gäller om man bygger om eller kompletterar en befintlig maskin? Vem är ansvarig? 

Krönika:AB Sigfrid Stenberg

 En CE-märkning av en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav som CE-märkningen kräver. Genom märket intygar tillverkaren, eller importören, att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. 

Det är maskintillverkaren som ansvarar för att identifiera och bedöma riskerna som är aktuella för maskinen, som sedan skall konstrueras och tillverkas med hänsyn till den bedömningen. När maskiner släpps ut på marknaden eller tas i drift ska de vara säkra. Exempel på risker kan vara; ergonomiska risker, till exempel dåliga arbetsställningar, klämrisker, risker med oväntad start, till exempel vid underhållsarbete, och risker som uppstår då maskiner byggs ihop till en maskinlinje. 

Reglerna behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller därför gemensamma regler i Europa. Maskinföreskrifterna gäller för de flesta maskiner och maskinanläggningar och regleras, i Sverige, via arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, vilken grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Föreskrifterna gäller sedan 29 december 2009. 

En maskintillverkare ska också; Upprätta och förvara en teknisk tillverkningsdokumentation, utarbeta och skicka med en bruksanvisning på svenska, intyga i ”EG-försäkran om överensstämmelse” – att maskinen uppfyller kraven i maskindirektivet, och CE-märka maskinen. 

Alla är medvetna om att en ny maskin måste vara CE-märkt, men vad händer om man bygger ihop flera maskiner, maskinen kompletteras med en robot eller andra nya funktioner? Vi tar några exempel 

En traditionell verktygsmaskin är en s.k. ”färdigställd maskin” som CE-märks enligt maskindirektivet II a. Detta då den är byggd för att fungera som en fristående maskin och riskbedömning och CE-märkning kan göras av maskintillverkaren. 

Man bygger en line av tre nya (CE-märkta) maskiner 

Du ska bygga en maskinlinje med tre maskiner, alla maskiner är CE-märkta. En riskbedömning av gränssnitten mellan maskinerna ska göras och dokumenteras. Bruksanvisningen behöver ställas samman och eventuellt kompletteras. Nödstopp för maskinlinjen ska riskbedömas. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. Se föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3. 

Ny maskinlinje med två CE-märkta maskiner kompletterad med en robot (”delvis fullbordad maskin”) 

Du ska bygga en maskinlinje med två CE-märkta maskiner och en robot för maskinbetjäning. 

Riskbedömning av gränssnitten mellan maskinerna ska göras och dokumenteras. robotcellen ska kompletteras enligt monteringsanvisningen. 

Bruksanvisningen behöver ställas samman och eventuellt kompletteras. Nödstopp för maskinlinjen ska riskbedömas. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. Se föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3. 

Ny maskinlinje med både CE-märkta maskiner och äldre maskiner 

Du ska bygga en ny maskinlinje med två CE-märkta maskiner och en äldre maskin. Begreppet ”äldre maskin” innebär att maskinen är tillverkad innan Sverige gick med i EU, d.v.s. före 1 januari 1995 då maskinföreskrifterna trädde i kraft. En sån maskin ska uppfylla kraven i AFS 2006:4, men kan också vara CE-märkt enligt AFS 1993:10 

Riskbedömning av gränssnitten mellan maskinerna ska göras och dokumenteras. En ny maskinlinje ska alltid uppfylla kraven i föreskrifterna AFS 2008:3 och CE-märkas när den släpps ut på marknaden eller tas i bruk. 

Om det ingår en eller flera gamla maskiner i maskinlinjen, så behöver dessa inte CE-märkas, men samtliga ingående maskiner ska uppgraderas om så behövs, så att maskinlinjen uppfyller kraven i AFS 2008:3. 

Bruksanvisningen behöver ställas samman och eventuellt kompletteras. Nödstopp för maskinlinjen ska riskbedömas. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. 

Att komplettera en maskin med robot är ett uppenbart exempel då ”cellen” måste riskbedömas och CE-märkas, men det gäller även om man kompletterar maskinen med t.ex. en spåntransportör. 

Ombyggnad av en maskin eller en maskinlinje 

(ur Arbetsmiljöverkets broschyr ”Säkra maskinlinjer och CE-märkning” – ADI 670) 

En ombyggnad ska alltid riskbedömas och dokumenteras. En ny CE-märkning kan behöva göras vid väsentliga ombyggnader. Till exempel vid: större kapacitetsökningar, förändring av användningsområde, till exempel tillverkning av andra produkter, ändringar som berör hållfasthet eller stabilitet. Bedömning om en ny CE-märkning behöver göras avgörs i en dokumenterad riskbedömning, från fall till fall. 

Tar vi några konkreta exempel, utöver komplettering med robot, så är komplettering med en spåntransportör ett exempel, vilket gör att man förändrar maskinens funktion och tillför risker. 

Några andra exempel kan vara att man monterar en indexerande chuck eller bygger in högtrycksspolning. 

Att komplettera en maskin med en spåntransportör är ett exempel när man gör en ”signifikant modifiering”, och nya risker kan tillkomma. En riskanalys och CE-märkning måste alltså göras i ett sådant fall. 

Användaren är ytterst ansvarig för att de maskiner och liner/celler man använder uppfyller maskindirektivet. 

I slutänden är det användaren av maskiner/utrustning som är ytterst ansvarig för säkerheten och att regelverken efterlevs. Skulle man installera en kompletterande funktion i en maskin, utan att riskbedöma och CE-märka anläggningen så är det företagets styrelse/vd som står ansvarig vid en ev. olyckshändelse. 

I normalfallet så har maskinleverantörer och systemintegratörer, som installerar robotlösningar, koll på riskbedömning och CE-märkning, men i slutänden är det alltså användaren som är ansvarig för att den produktionsutrustning man använder följer gällande regelverk. 

Ditt ansvar som maskindistributör 

För att få distribuera en ny maskin på den svenska marknaden måste du som distributör förvissa dig om att följande krav är uppfyllda: Ett CE-märke ska vara placerat på maskinen. Försäkran om överensstämmelse ska vara på svenska. Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren visar att maskinen uppfyller gällande krav. Bruksanvisningen ska vara på svenska. Om inte bruksanvisningen från tillverkaren är på svenska ska både originalet på något av språken inom EES och en översättning till svenska följa med maskinen. Skriftliga upplysningar och varningar ska vara på svenska. Om inte lättförståeliga symboler eller bilder används på skyltar med instruktioner eller varningar ska skriftliga upplysningar och varningar på maskinen vara på svenska. 

Om du distribuerar maskiner tillverkade före 1995, gäller användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). 

Ditt ansvar som maskinköpare 

Kontrollera tre saker: Att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts. Att bruksanvisningen är på svenska. Att ett CE-märke finns på maskinen. 

Kontrollera maskinen även om den är CE-märkt! 

Även när tillverkaren har CE-märkt maskinen och menar att den är säker, måste du själv förvissa dig om att maskinen har de skydd den behöver och fungerar som den ska. Mycket av det som gäller säkerheten syns direkt, annat kan upptäckas om du går igenom maskinen lite mer noggrant. 

Kontrollista; Finns det begriplig information om installation, användning, underhåll och rengöring? Finns det delar som ser ut att vara farliga eller rörliga delar som är oskyddade? 

Finns det skydd och är de monterade? Går maskinen att starta med skydden borttagna? Förstår du hur maskinen manövreras? Är varningsskyltar synliga och begripliga? 

Om maskinen inte verkar vara säker ska du kontakta tillverkaren eller distributören. Ofta har tillverkare eller distributörer en supporttjänst för sina kunder där du kan få mer information vid behov. 

I arbetslivet är det arbetsgivaren som ska kontrollera både CE-märkning och säkerhet. 

Vad gör jag om jag känner mig osäker & hur går en riskbedömning och CE-märkning till? 

Finns det minsta tvivel på om en maskin/installation inte är korrekt riskbedömd och CE-märkt, eller tveksamheter om en ombyggnad kräver en ny CE-märkning så tag kontakt med din maskinleverantör! 

Bild: Mathias Holmqvist – AB Sigfrid Stenbergs 

Vi intervjuar Mathias Holmqvist, som är produktchef och säkerhetsexpert hos AB Sigfrid Stenbergs – en av Sveriges större maskindistributörer. 

Mathias berättar att Stenbergs, sedan länge, tar det här med säkerhet och CE-märkning på största allvar. Man har, till exempel utarbetat en enklare checklista, som alla projektledare och tekniker på företaget kan hantera, vilken innebär en första kontroll efter en installation och/eller ombyggnad. 

Om det visar sig att en fördjupad riskbedömning behöver göras så använder Stenbergs programmet CEDOC, som genom en steg-för-steg-metod stödjer en riskbedömning och CE-märkning. 

CEDOC är programmet som förenklar arbetet kring CE-märkning av maskiner och är framtaget av specialister som har erfarenhet från över 1000 CE-märkningsuppdrag inom olika branscher. Programmet hanterar självklart även riskbedömning mot minimikraven för användning av arbetsutrustning (gamla maskiner) och ombyggnationer. 

”Riskbedömning och CE-märkning är en viktig del av en maskininstallation och hos på Stenbergs ser vi det naturligt att vi är experter även på det området” Mathias Holmqvist – AB Stenbergs 

Mathias berättar vidare att Stenbergs numera också erbjuder konsulttjänster inom det här området. Vi vill inte bara vara specialister på maskiner, bearbetning och automation utan även på arbetsmiljö och säkerhet – allt för att våra kunder ska ha en både produktiv och säker arbetsmiljö, avslutar Mathias. 

Effektivt och ergonomiskt lager? 
Effektivitet och ergonomi är av hög prioritet för många företag idag. För att uppnå detta krävs många gånger en genomtänkt lagerlösning. SSI:s hissautomat, eller...
Tillverkningsindustrins utmaningar möttes av framtidstro och nytänkande
I en värld präglad av komplexa utmaningar skapar Elmia Subcontractor en betydelsefull plattform. Här omvandlar tillverkningsindustrin problem till möjligheter för en...
Ravema Expo – där julstämning och industriell teknik möts!
-Återigen bjuder vi på Ravema in till vår årliga mässa fylld av innovativa lösningar, spännande nyheter och givande möten! Den 12-14 december öppnar vi upp dörrarna...
Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem
I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD- (Computer-Aided Design) och CAM-system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar...
GibbsCAM 2024 – Powerfully Simple, Simply Powerful
GibbsCAM, en ledande CAD/CAM innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning är glada att kunna presentera en helt ny release. GibbsCAM 2024 fortsätter att höja...
FA-Tec investerar i ny fräs
FA TEC i Falkenberg AB har investerat i en fräsmaskin av fabrikatet JUARISTI som marknadsförs av Mekana Maskin AB Maskinmodellen TX1D-MGX8 Specifikation på maskinen...
Nytt partnerskap mellan JN & Röders
Johan Nordström Verktygsmaskiner AB och den tyska maskinleverantören Röders TEC har ingått partnerskap. Röders tillverkar vertikala höghastighetsfräsar för...
Världens största tillverkare av karusellsvarvar  –
Slår på stort med nya VTL-1000ATC+C You Ji har än en gång överträffat sig själva genom att presentera den nya VTL-1000ATC+C. Detta mästerverk har en helt ny design som...
Finepart satsar på EMO
Finepart Sweden AB, som tillverkar maskiner för mikro-vattenskärning ser EMO som en viktig plattform för att marknadsföra sina maskiner. Artikel ifrån Aktuell...
Maskiner med maskinbetjäning i fokus
Under vårt besök i Haas monter, där den nya VD:n för Edströms Maskin, Adam Asplund, guidade oss runt, fick vi en fascinerande inblick i prisvärda automationslösningar...
En ny era med Henrik Bohlin vid rodret
På EMO-mässan hade vi nöjet att träffa gänget från DANKAB, med Henrik Bohlin i spetsen. Det markerar början på en spännande ny era då Henrik tar över som VD och...
Ny vd på Edströms Maskin
Edströms Maskin AB meddelar att Adam Asplund, för närvarande försäljningschef, kommer att tillträda rollen som verkställande direktör för företaget från och med den 1...
Masentia – maskinpartnern till 110%
Aktuell Produktion träffar Thomas Hässel och Anssi Laurila, båda Area Sales Managers hos Masentia AB, på EMO och vi kikar närmare på ett par av Masentias leverantörer....
EMO 2023 
EMO 2023, som gick av stapeln 18-23 september i Hannover, attraherade ca; 1 850 utställare från 42 länder som kom för att visa upp sina senaste produkter, lösningar och...
Duroc Machine Tool – simply better performance
På EMO får Aktuell Produktion får en pratstund med Mikael Högberg, VD, och Christian Royal, Group Marketing Manager, hos Duroc Machine Tools som berättar om företagets...
Fullt fokus på E-mobilitet & automation
På årets EMO-mässa lade GROB-WERKE tonvikt på flexibilitet och automation, med särskilt fokus på kostnadseffektiva standardlösningar. De presenterade ett brett utbud av...
Eurosteel i Nybro fick en triss med Zayer.
Vid en rundvandring hos Eurosteel i Nybro imponeras man över dimensionerna på maskinerna och grovlekarna på plåtarna som ligger prydligt upplagda. Sällan staplade...
Stärker sin marknadsposition som exklusiv agentur för Tornos.
Nu offentliggör Edströms Maskin sitt nya partnerskap med den schweiziska maskintillverkaren Tornos. Avtalet markerar en viktig milstolpe i Edströms mål att leverera...
Vältajmad investering möter ökad förfrågan på svenska formverktyg
Steget från 3-axlig bäddfräs till en 5-axlig Hedelius Tiltenta 11 gjorde susen för Forsheda Stålverktyg. Ställtider har minskat drastiskt och man kan köra både tyngre...
Mellanårsaktivitet för Elmia Produktionsmässor
– Konkreta superinjektioner för svensk tillverkningsindustri.I slutet på maj hölls en ”produktionsdag” hos Elmia i Jönköping. Dagen är, tillsammans med robotkonferensen...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör