Människa och robot hand i hand

aug 13, 2019 | Automation

Från montering inom fordonsbranschen till tillverkning av elektroniskakomponenter: lösningar för samarbete mellan människa och robot(Human-Robot Collaboration, HRC) ökar i popularitet i moderna produktionsmiljöer.Fluktuerande marknader och kortare produktlivscyklar liggerbakom denna förändring. De som agerar och producerar på ett flexibeltsätt kan få en konkurrensfördel. HRC är en möjlig lösning här. Detta gällerdock inte för alla processer. Användningen av HRC måste utvärderasberoende på tillämpning och ekonomisk lönsamhet.Det finns stor potential i samarbetet mellan människa och robot – för ”rätt” tillämpning.

Vilken process som är den rätta avgörs under planering och konstruktionav anläggningen. Produktionsprocessen granskas närmare och hänsyn tastill ekonomisk effektivitet. Utöver de ergonomiska aspekterna är tidsfaktornett avgörande kriterium: Hur snabbt kan övergången till HRC ske? Och när betalar den sig? Om allt talar för användning av en HRC-lösningkan den integreras i systemet. Säkerheten är avgörande och man måstesäkerställa att inga risker uppstår för medarbetarna vid arbete med roboten.

Hastighet, kraft och rörelseradie: roboten måste kunna rotera

Snabb och effektiv: När vi tänker på robotar i industrimiljö är dessa tvåegenskaper givna. De efterfrågas dock inte för HRC-tillämpningar. I direktsamarbete med människor måste roboten ha andra egenskaper.

Vid rörelser över huvudhöjd måste produktionssteget utföras långsammare, menmed större känslighet, och rörelser med stor kraft får enbart utföras då ingen faraför personer i närheten föreligger. Detta är den enda möjligheten att utesluta riskför personskador. Om en oväntad kollision skulle uppstå måste roboten omedelbartövergå till stoppläge och får enbart fortsätta jobba sedan den fått ”OK” från människan,exempelvis i form av ytterligare ett tryck. Roboten är enbart HRC-kompatibelom utrustning som gripklor eller andra verktyg som krävs för processen saknarvassa eller spetsiga kanter.

Säkerheten i första hand

”Kunskap, erfarenhet och noggrann planering krävs för ett lyckat samarbete mellanmänniska och robot och för integration av en HRC-tillämpning”, säger Kim Reeslev,KUKA Country Manager Danmark och Baltikum. Potentiella användningsområdenfinns exempelvis inom de mindre automatiserade delarna av fordonsbranschen ochinom andra branscher. Det kan exempelvis röra sig om monteringssektorn. Här kanroboten minska arbetsbelastningen för medarbetarna. ”Vissa av våra kunder harredan nått goda resultat med våra lösningar genom att använda KUKA LBR iiwa isina produktionsprocesser.” Ett annat tillämpningsområde är kvalitetstestning. Isamtliga fall måste dock den aktuella situationen utvärderas och personalens skyddgaranteras i enlighet med säkerhetsstandard ISO 10218, den tekniska specifikationen TS15066 och gällande maskindirektiv. Detta beror på att lagenlig produktionenbart får ske med CE-märkning.

CE-märkning: en nödvändighet

Validering av HRC-tillämpningar är en omfattande process för integration i en anläggning.Det beror på att lagstiftade standarder för godkänd produktion måste följas.Processen omfattar riskbedömning, utformning av säkerhetskoncept, valideringoch testning av alla kollisionsscenarier samt det avslutade steget med CE-märkning.Alla riskfaktorer måste bedömas före, under och efter användningen av robotenoch CE-dokumentation måste tas fram. Detta inkluderar en allmän beskrivning avroboten och dess användning. Det innebär följande: När den används, när den är iviloläge och hur den rengörs – för att bara nämna några punkter.

Om CE-märkning inte finns är det integratören eller kunden som har köpt robotenoch installerat den i sitt system som är ansvarig. Kunden måste säkerställa att tilllämpningenuppfyller relevanta direktiv och regler.Vanliga riskfaktorer som kan stå i vägen för CE-överensstämmelse är farlig utrustningoch utrustning med vassa kanter, felaktig konfiguration av säkerhetsprogrammeteller stoppmekanismen vid en kollision med roboten. Exempelvis måste följandefråga beaktas: Hur nära människan kommer roboten och hur snabbt får robotenröra sig? Den här frågan är relevant för att undvika kollisioner och robotenska stanna när människan går nära den.


Enkel och individuell konfigurering av verktygshållare
 Nytt digitalt verktyg från SCHUNK – easyToolholder produktkonfigurator. Denna kan användas för optimal online-anpassning av standardverktygshållare till deras...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
Fulländning av CNC-produktion med hjälp av Fastems Intelligenta automation
Industriell tillverkning har aldrig varit mer komplex och föränderlig än nu. För att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet och flexibilitet krävs intelligent...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Integrerad kontroll och enkel programmering 
Nu lanserar SMC nya elektriska linjärenheter och cylindrar, med integrerad kontrollenhet och enkel programmering via dedikerad mjukvara. Cylinder med inbyggt drivsteg...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Kraft för automatisering
SCHUNK introducerar en ny generation av linjärenheter med SLD-serien. De kraftiga elektriskt direktdrivna linjärenheterna säkerställer korta cykeltider och högre...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör