Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget. 

– Jag har främst studerat hur skäreggsgeometri inverkar på skärkrafter och vibrationer som uppstår vid inträdesfasen, alltså när verktyget går in i arbetsmaterialet. Genom att optimera den delen av produktionsprocessen kan produktiviteten öka väsentligt, säger Adnan Agic som disputerade på Högskolan Väst i februari. 

Det är ett välkänt faktum inom tillverkningsindustrin att kraftiga stötar, stora skärkrafter och vibrationer kan skada både skärverktyg och arbetsstycke i intermittent bearbetning då verktyget går snabbt in i och ut ur arbetsmaterialet. Den här typen av skador kan orsaka mycket kostsamma produktionsstopp. 

– Jag har fokuserat på inträdesfasen och undersökt hur man optimerar processen så att den blir säker och tillförlitlig. Det är många parametrar som samverkar, men framförallt är det skäreggsgeometri och skärdata som har betydande inverkan på slutresultatet, förklarar Adnan, industridoktorand på Seco Tools under fem år.

– Parallellt har jag även studerat skärverktygens design och vad som är viktigt att ta hänsyn till i designarbetet. 

Angeläget forskningsområde

Att utveckla ny kompetens inom det här området är högintressant för Seco Tools. Företaget är en av världens största leverantörer av verktyg för fräsning, svarvning, hålbearbetning och verktygssystem. Med högre kompetens kan Seco Tools utveckla smartare verktyg som sparar tid och pengar för sina kunder. 

Adnan har forskat på en rad olika applikationer som planfräsning, hörnfräsning, intermittent svarvning med mera. Studierna handlar om hur skärkrafter och vibrationer kan användas till att optimera skärverktygs design och processparametrar. I sin forskning har han valt att främst arbeta med experimentella mätningar, modellering och teoretisk analys av insamlade data. 

Insikter och generella riktlinjer

– Mätningarna har gett mig stora mängder data som ligger till grund föranalysarbetet. Det har resulterat i ny kunskap och metodik för hur man upptäcker kritiska moment i processen och framförallt hur man säkerställer att problemen undviks. Dessutom har jag använt mig av modellering för att bättre förstå skärprocessen och för att utöka möjligheterna för processoptimering. 

Adnans slutsatser ger viktiga insikter och generella riktlinjer för hur man förbättrar skärverktyg, hur man optimerar produktionsprocessen och vilka skärdata som är relevanta. 

– Det här är värdefulla kunskaper för oss som utvecklar skärverktyg. Förutom att vi kan ta fram bättre produkter, kan vi också utveckla en smartare metodik för vår produktutveckling. Vi kan också ha nytta av forskningsresultaten när vi tar fram nya affärskoncept. 

Knyter ihop praktik och teori

Under sina 17 år på Seco Tools har Adnan arbetat som designer, utvecklingsingenjör, projektledare och R&D-specialist inom fräsning. Att ta steget in i forskarvärlden var en utmaning för honom på flera sätt. 

– Det är förstås en stor fördel att ha jobbat med produktutveckling på företaget, jag är till exempel väl insatt i de praktiska problem som finns inom området. 

– Men att forska är något helt annat, där ställs mer omfattande krav. Det tog tid för mig att komma in i de akademiska tankesätten. Det var ju ett tag sedan jag fick min högskoleexamen i Zagreb. Samtidigt var det väldigt inspirerande att knyta ihop de praktiska kunskaperna med de teoretiska delarna. 

Kunskapsspridning inom företaget

– Jag har lärt mig oerhört mycket under de här fem åren och det tror jag även att min arbetsgrupp har gjort. Som industridoktorand arbetar man till största delen på företaget och därför har jag kunnat dela med mig av mina slutsatser till kollegorna. 

Adnan ser fram emot att arbeta vidare med produktutvecklingen som R&D-specialist. 

– Det finns otroligt stor potential att förbättra våra skärverktyg. Nu har vi byggt upp ny kompetens som hjälper oss att komma vidare.

Läs Adnan Agics avhandling ”Edge Geometry Effects on Entry Phase by Forces and Vibrations”