EMO 2011 är avslutat och har åter manifesterat sin positionsom det största evenemanget för verktygsmaskiner, verktygoch allt som kan förknippas med dessa begrepp. I Hannoversenorma mässhallar möttes 2 037 utställare från 41 länder, ochdessa fick besök av ungefär 140 000 besökare från mer än100 länder. Utställarmässigt var alltså årets mässa betydligtstörre än i Milano mellanåret 2009, då cirka 1 200 utställarefanns på plats.