ABB lanserar ABB Ability™ Collaborative Operations för metallindustrin, vilket gör det möjligt för stål-och aluminiumproducenter att optimera verksamheten, öka säkerheten, övervaka utrustning och effekti-visera underhållet genom att i realtid och på distans, med hjälp av digital teknik, samarbeta med ABB:s specialistteam bestående av och experter inom metallindustri . 

Genom att utnyttja den kollektiva styrkan hos metallproducenter och ABB:s experter, använder Collabo-rative Operations data som genereras via fabrikens IoT-infrastruktur för att tillhandahålla sofistikerad informationsanalys och insikter som kan hjälpa till att driva snabbt, intelligent beslutsfattande för opti-mering av anläggningens prestanda. 

De viktigaste fördelarna med dessa tjänster inkluderar kontinuerligt samarbete och tillgång till experter; ökad tillgänglighet på utrustning; snabbare problemlösning och intelligent beslutsfattande; ökad pro-duktivitet genom ökad prestanda och lönsamhet; högre kvalitet; ökad trygghet och säkerhet; och minsk-ning av behovet av besök på plats. Varje gång det sker en avvikelse i processprestandan genererar Colla-borative Operations automatiskt larm till anläggningsoperatörer och ABB-experter för att möjliggöra direkta korrigerande åtgärder. 

”ABB Ability™ Collaborative Operations erbjuder våra kunder djupare insyn i deras processprestanda och utrustningens status, vilket förenklar förståelsen av drifters kapacitet och begränsningar”, sa Nilabja Ash, Digital Service Manager, ABB Metals. ”Nyckeln till effektiviteten hos dessa lösningar är fjärrsupport och insikter som härleds från omfattande ABB expertis som kunder kan nyttja för att fatta bättre affärs-beslut.” 

Dedikerade team vid ABB Collaborative Operations Centers för metallindustrin gör det möjligt för pro-ducenter att kombinera anläggningsdata med över ett sekel av ABB:s processkunskap inom metallindu-strin för att optimera prestanda genom att ansluta fabriker och fabriksoperatörer, ingenjörer och huvud-kontorsteam med ABB-experter på stålindustrispecifika processer, automatisering och elektrifiering, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

”Hos ABB tror vi att ett mer samarbetsvilligt synsätt är vägen framåt för att förbättra systemprestanda och optimera tillgänglighet, avkastning, kvalitet, produktivitet och lönsamhet över hela värdekedjan”, sa Nilabja Ash

ABB:s Collaborative Operations lösningar har visat sig ge betydande förbättringar och besparingar inom ett antal olika branscher, såsom att förlänga maskinens livslängd genom att använda omedelbar data-analys för att bättre hantera sin utrustning, processer och risker samt minska underhållskostnaderna genom att använda prediktivt underhåll istället för förebyggande och reaktiv underhållspraxis. Förutom utrustning- och prediktiva underhållsmoduler, inkluderar tjänsterna ABB Ability™ Collaborative Operat-ions för metallindustrin även dataanalys för profil- och kallvalsning, fjärrövervakning av drivsystem, reg-ler loopar och cybersäkerhet samt larm- och säkerhetshantering. 

Collaborative Operations använder plattformen ABB Ability™ och molninfrastrukturen, vilket gör det möjligt för kunder att automatiskt samla in och analysera information om processer, utrustning och ris-ker. Med hjälp av denna analys identifieras, kategoriseras och prioriteras områden för prestandaförbätt-ring automatiskt, så att kunder på plats tillsammans med ABB-experter i Collaborative Operation Cen-ters, kan agera för att säkerställa att varje anläggning arbetar säkert, effektivt och produktivt. 

ABB Ability™ är en branschöverskridande digital plattform – som sträcker sig från utrustning via edge till molnet – med system, lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att veta mer, göra mer, göra bättre, tillsammans.