Under hösten har en stoftmätning genomförts vid Uddeholm i Hagfors och de preliminära resultaten visar på en halvering av stoftutsläppen. Uddeholm kan även stolt konstatera att bullernivån sjunkit vid mätpunkten närmast stålverket – och den kommer sjunka något mer efter nästa sommar då stålverket kommer tätas igen än mer. Vilket förutom minskat buller kommer ge ett förbättrat rökgasutdrag inne i stålverket.

Uddeholm har sedan 2013 intensifierat fokus på att förbättra rökgasreningen kopplad till stålverket då verksamhetsmål för arbetsmiljö och yttre miljö antogs av Uddeholms företagsledning. Ganska snart stod det klart att det äldsta filtret bör skrotas helt på grund av föråldrad teknik, hög energiförbrukning och hög underhållskostnad. Vartefter utredningen framskridit har det framkommit att ett helt nytt rökgassystem skulle krävas. Investeringen ställde höga krav på Uddeholm för att få medel tilldelade av koncernen. I maj 2015 beviljades Uddeholm medel, totalt 80 miljoner kr.

-Målet med investeringen var framförallt att förbättra arbetsmiljön i stålverket, berättar Cecilia Johnsson Miljöchef Uddeholm. Att vi dessutom har förbättrat den närliggande miljön i Hagfors är extra positivt.

Investeringen skulle visa sig vara mycket omfattande, och nödvändig att genomföra stegvis. Genom att utvärdera resultatet efter varje steg fås bättre möjlighet att anpassa nästa steg för maximal effekt.

Ett nytt filter togs i drift redan efter semestern 2016. Det nya filtret möjliggör ökad isolering av byggnaden med åtföljande bullerreducering; något som är en del av steg två, semestern 2017, då också en förbättrad rökgaskylning tas i drift.

Företaget planerar att om några år genomföra en studie på metallhalter i mossa runt om järnverket vilket kommer kunna ge oss det verkliga resultatet; mossa är en bra indikator på luftutsläpp. Tidigare mosstudier har genomförs på 80- och 90-talet och senast 2010.