OperatorAllt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden. Över hälften av de ekonomichefer i verkstadssektorn som intervjuades i årets första Verkstadsbarometer spår en ökad vinstutveckling under de kommande 12 månaderna.

 

Under första kvartalet 2014 säger 52 procent av företagen att de tror på ökade vinster under året. Vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. Tendensen är tydligare när hela branschen avses, då tror 54 procent av de tillfrågande på en förbättring jämfört med 19 procent för första kvartalet 2013.

 

Samtidigt visar undersökningen en nedgång i ökningstakt när det gäller företagens bedömning av intäktsutvecklingen från föregående kvartal. Kostnadsnivåerna och försäljningspriserna förväntas bli ungefär desamma medan branschen är mer positiv när det gäller synen på export jämfört med tredje kvartalet 2013, då den senaste mätningen genomfördes.

 

– Med den positiva och tydliga tendensen från höstens Verkstadsbarometer var min bedömning att vi skulle se fortsatt starka tecken på förbättring även i denna Barometer. Även om vinsterna sakta ökar och vi ser en positiv underliggande ton i undersökningen är det inte samma tydliga trend vi ser, säger Olof Enerbäck, ansvarig för Verkstadsbranschen inom PwC och fortsätter;

 

– När ökningen inte matchas av tron på intäktsökningar och ökade försäljningspriser blir arbetet med interna effektiviseringsprogram avgörande för att balansera pressade marginaler. En tydligare ökning av efterfrågan krävs för att få en avgörande skillnad när det gäller kapacitetsutnyttjande, sysselsättning och investeringar.

 

Bland de hinder företagen själva anger som hot för tillväxten är bristande efterfrågan den faktor som hamnar högst upp på listan. Hela 73 procent anger det som en av de största utmaningarna framöver. Undersökningen visar också att den globala ekonomins betydelse för tillväxten i verkstadssektorn minskar på kort sikt. På längre sikt blir förändringarna dock allt viktigare. Så många som 86 procent ser den ekonomiska utvecklingen som avgörande de kommande fem åren. När det gäller globala trenders påverkan spår 64 procent att den tekniska utvecklingen kommer fortsätta att lämna stora avtryck på branschen framöver.

 

– Hanteringen av ny teknologi och av innovationsprocessen kommer att vara de största katalysatorerna för tillväxt när vi pratar tre till fem år framåt i tiden, kommenterar Olof Enerbäck.

 

Trots det visar undersökningen en oförändrad utveckling när det gäller investeringar i nya produkter och tjänster. För FoU är trenden till och med fallande. Från att ha legat runt 40 procent av företagen som anger att de kommer att öka utgifterna inom forskning och utveckling är det i årets mätning endast 32 procent som planerar att satsa inom området.

 

När det gäller personal är situationen relativt stabil, över hälften planerar inte för några förändringar när det gäller heltidsanställda medan dryga 20 procent av företagen anger att de räknar med att minska personalstyrkan det kommande året.

 

Om Verkstadsbarometern
Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som tittar närmare på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern Q1 2014 är den tolfte i ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis ekonomichefer har genomförts i 56 företag under tidsperioden februari-mars 2014. Ladda ner rapporten på pwc.se

 

För mer information kontakta gärna:

 

Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadsbranschen inom PwC

tel 0709 29 12 90, e-post: olof.enerback@se.pwc.com

 

Jenny Huselius, kommunikationsansvarig bransch PwC

tel 0702 00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com