Sedan millennieskiftet har ingenjörsutbildningar världen över arbetat för att utveckla kurser och program, liksom utbildning och nätverk för lärare, för att bättre svara upp mot framtida arbetsmarknaders behov. Initiativtagare till samarbetet, kallat CDIO-initiativet, var MIT(Massachusetts Institute of Technology) i Boston USA, Chalmers, KTH och Linköpings Tekniska Högskola. Idag ingår över 60 universitet världen över i samarbetet.