Stockholm, maj 2012. – Tysk industri för verktygsmaskiner har återhämtat sig kraftfullt efter krisen och visar upp rekordsiffror för det gångna året. Martin Kapp (Ordförande för VDW – Organisationen för Tyska Verktygsmaskiner) räknar 2012 med en produktionstillväxt på 5 procent.

 

2011 låg branschens omsättning på 13,1 miljarder Euro. – ”Med 33 procent är det den största tillväxten någonsin”, säger Martin Kapp.

 

Den tyska exporten ökade med 31 procent till 7,9 miljarder Euro. Den internationellt viktigaste marknaden är och för blir Kina. Med 2 miljarder Euro och en betydligt kraftigare tillväxt än USAs, som är tre gånger så stor och kommer på andra plats. Överraskande är ändå till-växten i Nordamerika på 67 procent genom ökade investeringar i utrustning för den USA-baserade industrin. ”Framför allt satsar bilindustrin på tillverkningsteknik – Made in Germany”, förklarar Kapp.

 

Den tyska marknaden växte proportionellt med 41 procent. Framförallt bilindustrin och dess underleverantörer och maskinindustrin kunde tillgodoräkna sig denna ökning och kunde därför investera i ny tillverkningsteknik i sina tyska fabriker.

 

Importen ökade med 42 procent. Med bara få undantag kunde alla länder öka sin export till Tyskland, till största delen tvåsiffrigt. Traditionellt låg Schweiz och Japan i topp.

 

I slutet av 2011 jobbade ca 67.800 inom industrin för verktygsmaskiner. Det var 6,2 procent fler än ett år tidigare.

 

Med 93,8 procent var kapaciteten för 2011 fullt utnyttjad. Orderingången i oktober 2011 sträckte sig 9,5 månader fram. Resultatet är ett av det bästa någonsin. Trots högt kapaci-tetsutnyttjande minskar ordertillgången marginellt. ”Vilket ger en bra buffert innevarande år”, enligt Kapp.

 

För 2011 ökade orderingången med 45 procent. Inhemsk och utländsk efterfrågan växte med ungefär lika mycket.

 

Efterfrågan sansar sig

Baserat på den höga orderingången, orderstocken och kapacitets utnyttjandet förväntar sig VDW under 2012, en ökning med ytterligare 5 procent för den av tyska verktygsmaskin industrin. Prognosen stöds av makroekonomiska indikatorer. VDWs samarbetspartner Oxford Economics uppskattar den förväntade tillväxten för världsekonomin under 2012 till 2,5 procent. Starkare tillväxt i industriproduktionen som främst förknippas med investeringar i de viktigaste kundbranscherna för verktygsmaskiner. Drivkraft är fortfarande framförallt Asien med Thailand, Kina, Taiwan, Japan och Indien. I Tyskland signalerar affärsklimat indexet IFO ett stigande förtroende i ekonomin, i branschen för verktygsmaskiner och inom hela industrin.

 

– Tillgängliga siffror visar att man för närvarande inte bör förvänta sig någon avmattning vad gäller internationell investeringsaktivitet, säger Kapp. Alla nyckeltal för den tyska verktygsmaskin industrin ligger på en hög nivå. Därför kommer också tillväxten att lugna ned sig under året, menar VDW:s ordförande. Efterfrågan förväntas inte längre öka. Dock finns fortfarande en viss osäkerhet på grund av t.ex. skuldkrisen inom euro-området eller fortsatt finansiell turbulens. Speciellt medelstora företag avvaktar med nya investeringar.

 

Tyska verktygsmaskiner i Asien står sig betydligt bättre än sina europeiska konkurrenter

Största utmaningen för verktygsmaskin industrin under kommande år är det ökande behovet av internationalisering och att behålla innovationsförsprånget. Här tycker Kapp att branschen är på rätt spår.

 

Med en exportandel på nästan 70 % har verktygsmaskin industrin hittills kunnat försörja den utländska marknaden huvudsakligen från Tyskland. Tillväxtmarknaderna finns i Asien. För tio år sen hade branschen en export till Europa på 61 procent, 25 procent till USA och enbart 11 % till Asien. Idag är förhållandet det omvända. 2011 gick 43 procent till Europa, 42 procent till Asien men bara 15 procent till USA.

 

Tyskland har idag betydligt bättre position i Asien än många av sina europeiska konkurrenter. ”Jämfört med samma utgångsläge år 2000 har inget annat europeiskt land idag en exportandel i Asien som ligger över 30 procent”, förklarar Kapp. Det gäller även för export till BRIC-länderna. Inte heller Japan når Tysklands ställning i Kina utan hamnar mellan Ryssland och Tyskland.

 

Att stärka aktiviteterna i Asien, och främja uppbyggnaden av produktionen är ytterst viktigt för att kunna fortsätta ta del av tillväxten. Det gäller att öppna upp dessa marknader brett och samtidigt förstå att statlig styrning i Kina gör att det inte räcker med enbart exportinsatser.

 

Lösningar för bättre hållbarhet i produktionen ger bättre konkurrensförmåga

Ett försprång när det gäller teknologi och innovation är ett stort plus och ligger till grund för Tysklands ledande ställning inom området på världsmarknaden. Med mer än 4 procent av omsättningen 2010 låg FoU-andelen högre än den gjort de senaste10 åren.

 

Med nya produkter har företagen framgångsrikt bearbetat högteknologiska marknader, som bilindustrin, flygindustrin eller medicinteknik varvid man haft möjlighet att övervinna krisen. De högt ställda kraven inom dessa branscher kräver anpassad och flexibel produktionsteknik som den tyska verktygsmaskin industrin kan erbjuda.

 

Teman som effektivitet, materialbesparing och bättre hållbarhet i produktionen ger också impulser för utveckling av nya produkter. Här slår sig tillverkare, leverantörer av komponenter och kunder ihop. Branschen engagerar sig också i olika forskningsprojekt, för att hitta nya lösningar för hållbara produktionsprocesser. Med Blue Competence erbjuder VDW och VDMA företagen en plattform för att marknadsföra sina erbjudanden. ”Utveckling är vår styrka och med den kan vi öka vår internationella konkurrenskraft”, så sammanfattar VDW-ordförande Kapp sitt anförande.

 

För mer information vänligen kontata

Sylke Becker

+49 69 756081-33

s.becker@vdw.de